Vägsamfälligheten

Bokehalls Samfällighetsförening förvaltar vägar och allmänna platser som enligt anläggningsbeslut 1999-05-17 förklarats ingå i Bokehalls Samfällighetsförening. Medlemskap i Bokehall Samfällighetsförening är obligatoriskt för ägare av fastighet inom Bokeslund och Bokehall tillhörande Höör Fogdaröd G:a 3. Varje fastighetsägare har en röst på stämman.

Kostnader för skötsel av området fördelas mellan deltagande fastigheter enligt angivna andelstal. Andelstalet är 10 för åretruntboende, 5 för fritidshus och 1 för obebyggd tomt. Samfällighetsavgift beslutas av stämman. Utdebitering för år 2021 sattes till 110 kr/enhet i andelstalet. Avgiften blir därmed 1100 kr/år för åretruntboende, 550 kr/år för fritidshus och 110 kr/år för obebyggda tomter.