Vägsamfälligheten

Bokehalls Samfällighetsförening förvaltar vägar och allmänna platser som enligt anläggningsbeslut 1999-05-17 förklarats ingå i Bokehalls Samfällighetsförening. Medlemskap i Bokehall Samfällighetsförening är obligatoriskt för ägare av fastighet inom Bokeslund och Bokehall tillhörande Höör Fogdaröd G:a 3. Varje fastighetsägare har en röst på stämman.

Kostnader för skötsel av området fördelas mellan deltagande fastigheter enligt angivna andelstal. Andelstalet är 10 för åretruntboende, 5 för fritidshus och 1 för obebyggd tomt. Samfällighetsavgift beslutas av stämman. Utdebitering för år 2019 sattes till 100 kr/enhet i andelstalet. Avgiften blir därmed 1000 kr/år för åretruntboende, 500 kr/år för fritidshus och 100 kr/år för obebyggda tomter.